За проекта

Проект „STRONG“ (Sustainable social policy ThROugh capacity streNGthening) е насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България, подобряване на тристранния диалог на национално, регионално и местно равнище, стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики. Проектът се изпълнява от Българска търговско-промишлена палата в партньорство с Конфедерация на работодателите, Норвегия (NHO) и Норвежко българска бизнес група (НББГ).

Дейности

Дейности
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта включват:
1.
Проучване на добри практики в тристранния диалог в Норвегия и ЕС.
2.
Разработване на наръчник за доброволно решаване на спорове – преговори, медиация, помирение, арбитраж, решаване на колективни трудови спорове.
3.
Организиране на работно посещение на представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в Норвегия с цел обмяна на добри практики.
4.
Организиране на регионални семинари с участието на норвежкия партньор с цел представяне на опита им в областта на тристранното сътрудничество.
5.
Разработване на онлайн платформа с обучителни модули - управление на конфликти, справяне със стреса на работното място, добри практики за ефективна комуникация по време на преговори, успешни тактики при водене на преговори.

Самообучителна платформа

Платформата предлага материали на български език за следните теми, разделени в 4 модула: Управление на конфликти; Справяне със стреса и напрежението на работното място; Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението; Добри практики за ефективна комуникация по време на преговори; Успешни тактики при водене на преговори.

Партньори

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Социален диалог – достойни условия на труд“